Instrukcja Wypełniania 1

Instrukcja wypełniania rocznego sprawozdania MZ – 06 o realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach

Druk MZ-06 jest wypełniany przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną oddzielnie dla każdej szkoły.

W zespole szkół, należy również wypełnić druk oddzielnie dla każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu. Każdy druk należy ostemplować pieczęcią adresową szkoły, której dotyczy sprawozdanie. Pielęgniarka pracująca w filii szkoły wypełnia oddzielne sprawozdanie dotyczące filii oznaczając określony typ szkoły.

Z jednej szkoły może być wypełniony tylko jeden druk. Sprawozdanie jednostkowe wypełnia pielęgniarka lub higienistka szkolna sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną na terenie szkoły. Przy każdym sprawozdaniu musi być podany numer telefonu do osoby, która sporządzała sprawozdanie celem umożliwienia weryfikacji danych.

W urzędzie wojewódzkim weryfikowane są wprowadzone dane pod względem poprawności, kompletności danych i zgodności z instrukcją.

Sprawozdanie jednostkowe (z danej szkoły)
Nagłówek Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Proszę wpisać REGON szkoły (nie wpisywać REGON-u zespołu szkół) oraz TERYT gminy na terenie której zlokalizowana jest szkoła

Zaznaczyć odpowiednie pola charakteryzujące rodzaj szkoły, jej lokalizację oraz miejsce realizacji świadczeń – pozostałe pola pozostawić puste

Proszę wpisać nazwę podmiotu leczniczego i adres
Dział 1. Rodzaj szkoły Zaznaczyć jedno odpowiednie pole charakteryzujące rodzaj szkoły

zaznaczyć jedno pole charakteryzujące miejsce położenia,

zaznaczyć jedno pole dotyczące typu szkoły (publiczna/niepubliczna)

w 5 wierszu proszę oznaczyć szkoły specjalne wszystkich typów i ośrodki szkolno-wychowawcze

Pielęgniarka pracująca w filii szkoły wypełnia oddzielne sprawozdanie oznaczając określony typ szkoły
Miejsce realizacji świadczeńZaznaczyć jedno odpowiednie pole charakteryzujące miejsce realizacji świadczeń

Wiersz 4 zaznacza się tylko wtedy, gdy szkoła nie posiada gabinetu profilaktyki zdrowotnej, a świadczenia pielęgniarka wykonuje np. w gabinecie pedagoga
Dział 2. Sposób zapewnienia opiekiW wierszu 01 proszę wpisać ogólną liczbę wszystkich uczniów w szkole

W wierszu 02 – w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych

Uwaga:
System sprawdza czy liczba uczniów podana w wierszu 1 jest większa, lub równa od liczby uczniów wykazanych w dziale 3 tabeli 1, objętych poszczególnymi procedurami

Jeżeli w szkole pracuje więcej niż jedna pielęgniarka, każdy numer prawa wykonywania zawodu należy wpisać po przecinku w wierszu 03 (lub w kolejnym polu w rozwijanej liście)

Jeżeli w szkole pracuje więcej niż 1 higienistka, każdy numer dyplomu należy wpisać po przecinku w wierszu 05 (lub w kolejnym polu w rozwijanej liście)

Proszę podać w odpowiednim wierszu – 04 lub 06 (dla pielęgniarek i higienistek szkolnych sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami), liczbę godzin pracy w danej szkole w ciągu tygodnia. Czas pracy w tygodniu dla jednego etatu wynosi 37 godz. i 55 minut i należy to zapisać w formacie: 37:55

Jeżeli pielęgniarka lub higienistka szkolna sprawują opiekę nad uczniami w zespole szkół, proszę obliczyć liczbę godzin pracy w danej szkole proporcjonalnie do liczby uczniów.

Jeżeli pielęgniarka lub higienistka szkolna jest obecna w szkole rzadziej niż raz w tygodniu proszę przeliczyć liczbę godzin w podziale tygodniowym.

Jeżeli w szkole pracuje więcej niż jedna pielęgniarka lub higienistka należy podać sumę godzin pracy w danej szkole tych osób w tygodniu
Dział 3. Zakres opieki realizowanej w szkoleProszę wpisać w odpowiednim polu liczbę uczniów objętych daną procedurą oraz liczbę porad lub zajęć edukacyjnych. Liczba porad nie może być mniejsza niż liczba uczniów wykazanych w kolumnie 1
wiersz 01Zgodnie z rozporządzeniem, fluoryzacja dotyczy tylko uczniów klas 1-6 szkół podstawowych znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mgF/l.

Proszę podać liczbę uczniów, u których wykonano pełną, 6-krotną fluoryzację
wiersz 02Proszę podać liczbę uczniów, którym udzielono indywidualnych porad w ramach opieki czynnej (opieka czynna to wszystkie czynności wykonywane z inicjatywy pielęgniarki w odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością lub w ramach postępowania poprzesiewowego (badania kontrolne u uczniów z dodatnimi wynikami testu).

Oprócz czynności instrumentalnych obejmuje ona również porady i inne czynności (np. kontrola zażywania leków przez ucznia z chorobą przewlekłą) realizowanej z inicjatywy pielęgniarki. W kolumnie 2 proszę podać liczbę porad.

W tym wierszu nie wpisuje się badań i porad wykazanych w innych wierszach (np. testy przesiewowe itp.).

Liczba porad nie może być mniejsza od liczby uczniów z kolumny 1
wiersz 03Proszę podać liczbę uczniów, u których pielęgniarka wykonywała zabiegi i inne procedury lecznicze lub pielęgnacyjne na zlecenie lekarza w trakcie pobytu ucznia w szkole lub bez zlecenia w zakresie zadań realizowanych samodzielnie przez pielęgniarkę. Np. u ucznia z cukrzycą pomiar cukru, obsługa pompy insulinowej, podawanie insuliny; u ucznia z padaczką – podanie leków drogą doodbytniczą w czasie napadu padaczkowego;

W drugiej kolumnie proszę podać liczbę zabiegów. Liczba porad nie może być mniejsza od liczby uczniów z kolumny 1

Uwaga! W tym wierszu nie wpisuje się doraźnych, nagłych interwencji podejmowanych u ucznia ogólnie zdrowego (np. zaopatrzenie rany, unieruchomienie złamania)
wiersz 04Proszę podać liczbę uczniów, którym udzielono porad ambulatoryjnych w nagłych zachorowaniach i urazach w kolumnie 2 proszę podać liczbę porad.
wiersz 05Proszę podać liczbę uczniów uczestniczących w zajęciach edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia jamy ustnej w 1 kolumnie, a w kolumnie 2 proszę podać liczbę przeprowadzonych zajęć. Proszę nie uwzględniać w tym wierszu edukacji uczniów przeprowadzonej podczas realizacji procedury fluoryzacji.
wiersz 06Proszę podać liczbę uczniów objętych programem oraz liczbę zajęć zrealizowanych w ramach szkolnego programu edukacji zdrowotnej. W tym punkcie należy uwzględnić zajęcia edukacyjne realizowane przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną we współpracy z nauczycielami i dyrekcją szkoły oraz z inicjatywy pielęgniarki.
wiersz 07Proszę podać liczbę uczniów, którym udzielono porad w związku ze diagnozowaniem zjawiska przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej ze strony dorosłych i rówieśników. W kolumnie 2 proszę podać liczbę porad

Uwaga!
System kontroluje czy w wierszach 4, 6 i 7 liczba udzielonych porad nie jest mniejsza od liczby wykazanych uczniów którym te porady zostały udzielone.
Dział 4. Wykonanie testów przesiewowychKolumna 1. Proszę podać liczbę uczniów podlegających testom przesiewowym według realizowanego programu testów przesiewowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

W kolumnie 2 proszę podać liczbę uczniów u których wykonano testy przesiewowe na terenie szkoły. Zgodnie z rozporządzeniem wykazujemy liczbę uczniów u których wykonano zestaw testów przesiewowych przypisany do danego wieku

W kolumnie 3 proszę podać liczbę uczniów u których wykonano testy przesiewowe poza szkołą
Dział 5. Profilaktyczne badanie lekarskieProszę podać liczbę uczniów podlegających profilaktycznym badaniom lekarskim (bilansom zdrowia) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

kolumna 2 – proszę podać liczbę uczniów zbadanych na podstawie liczby zwróconych wypełnionych kart badania profilaktycznego

kolumna 3 – proszę podać liczbę uczniów zbadanych na terenie szkoły w ramach profilaktycznych badań lekarskich

Jeśli badanie było wykonane w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej (dotyczy to głównie technikum) u ucznia, który ukończył 19 lat – powinno być wykazane w sprawozdaniu w wierszu 05.

System kontroluje czy liczba uczniów zbadanych wykazanych w kolumnie 2 nie jest większa o liczby uczniów podlegających badaniu wykazanych w kolumnie 1.

Kontrola wykonywana jest dla każdego wiersza.
Dział 6. Opieka stomatologicznaNa podstawie informacji uzyskanych od dyrektora szkoły należy zaznaczyć właściwą odpowiedź
Autoryzacja sprawozdaniaAutoryzacja sprawozdania Imię i nazwisko, nr telefonu osoby, która sporządziła sprawozdanie i która w razie potrzeby dokona korekty błędnych danych