KALKULATOR OLAF PONOWNIE DOSTĘPNY

Informujemy, że zostało przywrócone działanie kalkulatora OLAF. Narzędzie to zostało udostępnione dzięki Instytutowi „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”. Dostęp do niego znajduję się w linku poniżej.

KALKULATOR OLAF

Witamy na stronie Pracowni Medycyny Szkolnej, w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Powstanie strony zostało sfinansowane w ramach umowy z Ministrem Zdrowia na realizację zadań w zakresie monitorowania opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 r. poz. 1078).

Czym się zajmujemy?

Przedmiotem działania Pracowni Medycyny Szkolnej jest monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami:

  1. Analiza informacji gromadzonych w ramach statystyki publicznej i ocena realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami;
  2. Opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku, corocznej informacji o realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami;
  3. Proponowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kierunków zmian w opiece zdrowotnej nad uczniami;
  4. Proponowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kierunków zmian w kształceniu zawodowym osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami;
  5. Opiniowanie programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami;
  6. Współpraca z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania w zakresie opracowywania i opiniowania programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla podmiotów działających na rzecz zapewnienia warunków realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami.

Na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia Pracownia Medycyny Szkolnej może też przeprowadzać badania w zakresie oceny jakości opieki zdrowotnej nad uczniami.

Dla kogo przeznaczona jest nasza strona?

Dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, higienistek szkolnych oraz lekarzy realizujących zadania z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.

Zachęcamy do odwiedzania strony www.medycynaszkolna.imid.med.pl i częstego otwierania zakładek oraz do dzielenia się z nami swymi pomysłami, postulatami, zadawania pytań, śledzenia pojawiających się informacji.

Zespół Pracowni Medycyny Szkolnej:
  1. mgr pielęgniarstwa Alicja Kraszkiewicz – zarządzenie w ochronie zdrowia
  2. mgr pielęgniarstwa Kamila Zawada
  3. dr n. med. Kamila Faleńczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Jak się z nami skontaktować?

Instytut Matki i Dziecka
ul.Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
Tel 22 32 77 410 lub 22 32 77 459
e-mail: medycyna.szkolna@imid.med.pl